ahoj

50. výroční konference České demografické společnosti

Od 15. do 17. září 2021 se uskutečnila 50. výroční konference České demografické společnosti. Konference proběhla v Ostravě v prostorách Ostravské univerzity. Příspěvky byly rozdělené do několika odborných sekcí: Důchodová reforma – Reprodukční stárnutí – Ekonomika zdravého stárnutí – Aktuální demografický výzkum. Nechyběla ani sekce s postery, na které byly zastoupeny hned tři od členů našeho týmu!

Ivana Křížková, Adam Klsák, Martin Šimon: Migration and residential mobility of foreign citizens in Prague and the Central Bohemian Region.

Poster představil stěhování a rezidenční mobilitu cizinců v Praze a Středočeském kraji. Dokumentoval (1) výši a změny intenzity stěhování cizinců ve středních Čechách na základě tokových dat z registrů migrace za obce a MČ Prahy a (2) vývoj rezidenčních trajektorií cizinců mezi typy prostředí v obcích Středočeského kraje a městskými zónami Prahy na základě komparace geokódovaných stavových dat poskytnutých ŘSCP.

Martin Šimon, Ivana Křížková, Adam Klsák: Residential segregation in Prague and Central Bohemian Region 2012–2018: a multiscalar approach using individualized neighbourhoods.

Poster se věnoval popisu a porovnání rezidenční segregace cizinců v Praze a Středočeském kraji v letech 2012–2018. Prostorové rozmístění cizinců bylo měřeno pomocí nové metody individualizovaných multi-měřítkových sousedství, která umožňuje porovnat rozložení menšinové a většinové populace na různých měřítkových úrovních a nezávisí na administrativně-správním členění území.

Adam Klsák, Ivana Křížková: Spatial Patterns of the Foreign Population in Prague and the Central Bohemian Region: The State 10 Years after the Financial Crisis.

Poster se zabýval prostorovými vzorci rozmístění cizinců v Praze a středních Čechách, přičemž se zaměřoval nejen na současný stav, ale také na jejich vývoj ilustrovaný několika časovými řezy. Hlavním zdrojem dat byla databáze Cizinecké policie ČR (data za roky 2008-2017) a jako prostorový rámec autoři aplikovali originální zonaci Prahy/typologii obcí Středočeského kraje.
ahoj

Konference European Network for Housing Research

Na přelomu srpna a září 2021 proběhl další ročník mezinárodní konference organizované European Network for Housing Research, tentokrát s podtitulem Unsettled Settlements: Housing in Unstable Contexts. Své příspěvky na ní prezentovali i členové našeho týmu! Oba příspěvky byly prezentovány v rámci pracovní skupiny „Disadvantaged Urban Neighborhoods and Communities“. Kadi Kalm prezentovala příspěvek „Various housing estates’ trajectories in post-socialist cities: does the socialist legacy still matter?“, na kterém pracuje společně s kolegy Petrou Špačkovou, Janem Sýkorou a Ondřejem Špačkem.  Jan Sýkora a Marie Horňáková prezentovali příspěvek „‘It is natural’: life course as a key element of long-term residents’ place attachment in a gentrifying Prague neighbourhood“, na kterém pracovali společně s Kirsten Visser a Gideonem Boltem z University Utrecht
ahoj

Vyšel nový článek věnující se vývoji pražských sídlišť

V minulých dnech vyšel nový článek v impaktovaném časopise Journal of Housing and the Built Environment s názvem: „Towards ordinary quarters: the development of housing estates in Prague after transformation“. Jeho autory jsou Martin Ouředníček a Zuzana Kopecká. Hlavním cíle článku bylo vysvětlit a pochopit současné prostorové změny, ke kterým dochází na pražských sídlištích se zvláštním zřetelem na roli veřejných a soukromých institucí. Podle autorů totiž sídliště procházejí značnou funkční heterogenizací a stávají se integrální součástí města v důsledku kombinace komerčního rozvoje, specifických veřejných politik a aktivit místních aktérů. Zaměřují se na dva zásadní aspekty současného vývoje sídlišť na území hlavního města Prahy: (i) novou funkční diferenciaci sídlišť jako důsledek soukromých aktivit a komercionalizace; (ii) roli územního plánování a veřejných politik na úrovni města i samosprávných městských částí. Vliv státní a komunální politiky a komercializace na lokální úrovni je ilustrován na případové studii největšího sídliště a symbolu socialistického bydlení v Česku-Jižního Města. Celý článek si můžete přečíst zde.
ahoj

Mezinárodní webinář na téma suburbanizace

Ve středu 16. 6. proběhl mezinárodní webinář nesoucí název One thousand and one forms of suburbanisation: comparative research, terminology, methods, jehož náplní byla diskuze nad rozmanitými formami a pojetím suburbanizace jakožto globálního urbánního fenoménu. V roli hlavních hostů se představili Steven Logan (University of Toronto, Kanada), Roger Keil (York University, Kanada) a Konstantin Grigorichev (Irkustská státní univerzita, Rusko), svým příspěvkem je doplnil náš Martin Ouředníček, který zároveň celou událost moderoval. Další více než čtyři desítky z vás se zapojili jako posluchači a aktivní účastníci diskuze. Všem moc děkujeme! Webinář se uskutečnil v rámci projektu č. 18-14510S Současné změny sociálního prostředí v českých suburbiích podpořeného Grantovou agenturou České republiky (GAČR).  
ahoj

Urban Regulations and Political Memory: Nový kurz v příštím akademickém roce

V příštím akademickém roce se můžete těšit na kurz „Urban Regulations and Political Memory: Towards understanding Spatio-Temporal aspects of Urban Development“ organizovaný v rámci 4EU+. Tento interdisciplinární kurz je připravován společně třemi univerzitami: University of Warsaw, University of Milan a Univerzitou Karlovou. Přednášku „Urban transformation processes. Gentrification. Suburbanisation“povedou členové našeho týmu Martin Ouředníček a Adél Petrović. Celý kurz bude v probíhat v angličtině a zájemci mohou posílat své životopisy a motivační dopisy do 8. 9. 2021 na email unread@wpia.uw.edu.pl. Kurz se bude zabývat zejména tématy jako jsou hybné síly městských změn, rozvoj smart cities a interdisciplinární metodologie urbanistických studií. Sylabus předmětu je k dispozici zde. 4eu
ahoj

Výroční konference České sociologické společnosti

V minulém týdnu proběhla Výroční konference České sociologické společnosti (ČSS), na které byly představeny tři příspěvky členů a členek našeho týmu. V anglickém panelu “Financialization, Citizenship and Housing” byly prezentovány dva příspěvky:
  • Slavomíra FERENČUHOVÁ, Petra ŠPAČKOVÁ: Specifics of housing estates and residential satisfaction in Czech cities: a historical comparison
Vědkyně se ve své prezentaci zaměřily na (1) představení projektu GAČR, (2) vysvětlení obsahu a strategií multidisciplinárního výzkumného projektu ze 70. let s využitím v té době publikovaných dokumentů a „rekonstruovaného“ sociologického dotazníku, který tým při výzkumu využil. (3) Rovněž výzkumnice představily první výsledky srovnávacího šetření pražských čtvrtí (městských čtvrtí, sídlišť, předměstí), který se zaměřuje na rezidenční spokojenost a postoje k rezidenční mobilitě.
  • Petra ŠPAČKOVÁ, Jan SÝKORA, Kadi KALM, Ondřej ŠPAČEK: Various housing estates’ trajectories in post-socialist cities: does the socialist legacy still matter?
Vědci a vědkyně se věnovali trajektoriím různých sídlišť v letech 1989 až 2011 v Estonsku a v Česku. Představili, jaké jsou dominantní trajektorie sídlištních čtvrtí v estonských a českých městech v průběhu dvaceti let. V českém panelu „Města a bydlení“ byl prezentován jeden příspěvek:
  • Marie HORŇÁKOVÁ, Petra ŠPAČKOVÁ: Hledání nového bydlení: Překážky a strategie mladých rodin ze střední třídy žijících v Pražském metropolitním regionu
Marie se věnovala představení výsledků kvalitativního výzkumu, který se zaměřuje na výběr nového bydlení mladých rodin žijících v Praze. Pozornost věnovala aspektům zvažovaným při výběru bydlení, schopnosti mladých rodin naplnit své potřeby a požadavky, ale také strategiím a formám kapitálu využívaným pro získání nového bydlení. 
ahoj

Pozvánka na dva online semináře s Kadi Kalm!

Rádi bychom vás pozvali na dva online semináře, které v následujících dnech pořádáme. V obou případech semináře povede Kadi Kalm, která v současné době v rámci své post-doc pozice spolupracuje na projektu Historie a budoucnost sídlišť: kvalita obytného prostředí a rezidenční spokojenost. Ve svém výzkumu se zaměřuje zejména na etnickou segregaci a vnitřní migraci.

První seminář nese název „Various housing estates’ trajectories in post socialist cities: does the socialist legacy still matter?“ a bude se věnovat vývojovým trajektoriím odlišných sídlišť v Česku a Estonsku od roku 1989 do roku 2011. Svou účast můžete potvrdit na Facebooku!       

  • Kdy: 4. května 2021, 14:00
  • Kde: online – meet.google.com/hmm-qfbh-pjr

Druhý seminář s názvem „My journey in academia“ je určen zejména (PhD) studentům. Během semináře představí Kadi svou cestu akademickým světem. Bude hovořit o svých hlavních výzkumných zájmech i životě doktoranda a post-doktoranda. Po přednášce bude následovat neformální diskuse.      

  • Kdy: 29. dubna 2021, 12:30
  • Kde: online – meet.google.com/kqw-ebwt-jti
ahoj

Zveřejněna databáze historických dat o Praze

Projekt Pražská předměstí: dynamika sociálního prostředí rostoucí metropole cílí na popis a vysvětlení proměny sociálního prostředí okrajových částí dynamicky rostoucí metropole od období industrializace do dnešní doby. Mezi podstatné výstupy projektu patří i geodatabáze historických prostorových a statistických dat pro katastrální území Prahy, která byla nedávno zveřejněna na stránkách projektu. Data i vrstvy se vztahují k historickým populačním cenzům z let 1869 až 1910. Prostorové vrstvy vznikly digitalizací dobových mapových podkladů, statistická data pak digitalizací pramenných publikací Sčítání lidu, domů a bytů uskutečněných v letech 1869−1910 a průběžných statistik. Data jsou dostupná ke stažení po registraci zde.
ahoj

Nové projekty řešené PhD studenty a studentkami z URRlabu

Našim PhD studentům a studentkám se podařilo získat financování pro dva nové návrhy výzkumných projektů z programů GAUK a START. Gratulujeme! Projekt Pavla Frydrycha, Marie Horňákové, Jana Sýkory a Niloofar Ghafouriazar se zaměřuje na zkušenosti, percepci a spokojenost s lokalitou bydliště v průběhu života.  Cílem projektu je srovnání rozdílů mezi skupinami obyvatel v různé fázi životního cyklu žijícími v různých typech rezidenčního prostředí (děti v suburbiích, mladé rodiny na sídlištích, starší dospělí ve vnitřním městě). Projekt Adely Petrovic „Tváří v tvář gentrifikaci: měnící se identity dělnických čtvrtí pražského vnitřního města“ si klade za cíl identifikovat změny v městském fyzickém a socio-kulturním prostředí, reflektovat jejich implikace a porozumět způsobu vytváření identit v měnících se čtvrtích na příkladu pražského Karlína a Smíchova.
ahoj

Právě vyšlo – čtení o sčítání populací

Tématem aktuálního čísla časopisu Geografické rozhledy je sčítání populací. Nejen to nadcházející v letošním roce, ale i historická sčítání v letech dávno minulých. Tým URRlab přispěl k tomuto tématu hned třemi články ze své dílny. Přečtěte si o proměnách obyvatelstva Prahy v článku od Martina Ouředníčka a Jany Podhorské, pokud Vás zajímá Žižkov či Vinohrady, zkuste článek od Jany Jíchové a Niny Dvořákové (včetně online přílohy o měření sociální struktury). Pokud byste raději zjistili něco cizokrajnějšího, Adél Petrović Vám přiblíží proces vylidňování Srbska. 
  • OUŘEDNÍČEK, M., PODHORSKÁ, J. (2021): Proměny obyvatelstva Prahy ve světle sčítání lidu od roku 1869 do současnosti. Geografické rozhledy, 30(3), 12–15.
  • JÍCHOVÁ, J., DVOŘÁKOVÁ, N. (2021): Vinohrady a Žižkov na podkladu historických cenzů – území plná kontrastů. Geografické rozhledy, 30(3): 16-19. Příloha: Sociální struktura Prahy v první polovině 20. století v odborných publikacích (online zde). 
  • PETROVIĆ, A. (2021): Vylidňování Srbska. Geografické rozhledy, 30(3), 20–21.

URRlab


Urbánní a regionální laboratoř

Katedra sociální geografie
a regionálního rozvoje

Univerzita Karlova
Přírodovědecká fakulta

Kontakt


Albertov 2038/6
128 43 Praha 2 - Nové Město

Kontaktní osoba
Jiří Nemeškal
jiri.nemeskal@natur.cuni.cz
211 951 972


©  Urbánní a regionální laboratoř | administrace