Metody terénního výzkumu v sociální geografii


Garant/ka předmětu

Martin Ouředníček

Výuka

letní semestr

Počet kreditů

bude upřesněno


 • Výběrová přednáška je koncipovaná pro studenty a studentky, kteří začínají psát diplomovou práci. V průběhu přednášky budou diskutovány a prakticky předvedeny základní i pokročilejší techniky a metody výzkumu využívané v sociální geografii. Studenti a studentky si osvojí postupy při práci s literaturou, statistickými podklady, zásady designu výzkumného projektu, kvantitativní i kvantitativní metody výzkumu. Součástí cvičení je praktická část, která je realizována formou 3denního výjezdu do terénu. Závěrečná část je věnována statistickému a kartografickému zpracování terénního šetření, interpretaci výsledků, jejich prezentaci, popř. také publikaci.

  Přednáška probíhá ve čtyřech blocích:

  • úvodní blok, vč. představení hlavních zásad výzkumné práce (občas s pozvanými hosty)
  • desk research, práce od stolu zaměřená na přípravu podkladů pro terénní šetření
  •  terénní šetření, tedy práce v terénu, jejíž součástí výjezdu je také jeden blok přednášek
  • prezentace, poslední blok je věnován interpretaci výsledků, popř. přípravě publikace.
 • COPE, M. (2005): Coding transcript and diaries. In: Clifford, N., French, S., Valentine, G. (eds.): Key Methods in Geography, s. 445-459.

  CRESWELL, J.W. (1994): Research Design. Qualitative and Quantitative Approach. Sage, Thousand Oaks, 228 s.

  DISMAN, M. (1996): Jak se vyrábí sociologická znalost. Karolinum, Praha, 124 s.

  HENDL, J. (2005): Kvalitativní výzkum. Základní metody a aplikace. Portál, Praha, 408 s.

  KITCHIN, R., TATE, N.J. (2000): Conducting Research into Human Geography : Theory, Methodology and Practice. Prentice-Hall, Harlow, 330 s.

  KÜHNL, K. (1985): Výběr ze základních kvantitativních metod socioekonomické geografie. Pedagogický ústav hl. M. Prahy, Praha, 28 s.

  MC GUIRK, P. M., O’NEIL, P. (2005): Using questionnaires in qualitative human geography. In: Hay, I. )ed.): Qualitative Research Methods in Human Geography, s. 147-162.

  MURDYCH, Z. (1987): Tematická kartografie. MŠ ČSR, Praha, 248 s.

  PAVLÍK, Z., KÜHNL, K. (1985): Úvod do kvantitativních metod pro geografy. SPN, Praha, 267 s. 

  PUNCH, K. F. (2008): Základy kvantitativního šetření. Portál, Praha.  

  ROBINSON, G.M. (1998): Methods and Techniques in Human Geography. John Wiley and Sons, Chichester, 556 s.

  VALENTINE, G. (1997): Tell me about…: using interviews as a research methodology. In: Flowerdew, R., Martin, D. (eds.): Methods in Human Geography: a guide fofr students doing research projects, s. 110-126.

URRlab


Urbánní a regionální laboratoř

Katedra sociální geografie
a regionálního rozvoje

Univerzita Karlova
Přírodovědecká fakulta

Kontakt


Albertov 2038/6
128 43 Praha 2 - Nové Město

Kontaktní osoba
Jiří Nemeškal
jiri.nemeskal@natur.cuni.cz
211 951 972


©  Urbánní a regionální laboratoř | administrace